Научно - изследователски направления

   Научните изследвания са неделима част от учебния процес. Те оказват влияние както върху квалификацията на преподавателския състав, така също и върху непосредствената подготовка на студентите. Като се вземе под внимание и това, че освен фундаментални значителна част от изследванията в катедра Радиокомуникации и видеотехнологии са научно-приложни, то те имат също влияние и върху икономическото развитие на страната и бизнеса. На основата на създадените дългогодишни научно - изследователски школи, в катедрата са обособени четири направления в които се извършва обучение на студенти, докторанти и активна научно-изследователска работа:

 

·        Направление Радиокомуникационни устройства и системи

·        Направление Антени, микровълнови и оптически устройства и системи

·        Направление Сигнали и системи

·        Направление Аудио- и видеокомуникации и технологии

Само през последните три години в катедрата са разработени над 30 научноизследователски договора на обща стойност около 900 000 евро, от които 4 международни, 11, финансирани от националния фонд „Научни изследвания”, 9 с фирми от страната за развойна и внедрителска дейност и 14 вътрешно университетски научно-приложни разработки. Резултатите от проведените изследвания по тези договори са представени в над 300 статии и доклади, публикувани в реномирани наши и международни научни списания и сборници от конференции. Специалистите от катедрата са членове на редакционни колегии и търсени рецензенти на редица наши и международни научни списания и конференции. За същия период преподаватели от катедрата са получили две международни и две национални научни награди. Освен това са подадени девет заявки за защита на интелектуална собственост и са издадени защитни документи към български организации.

Общият брой на публикациите на преподавателите от катедрата до сега надхвърля 2500, а броят на изобретенията и патентите в това число и с участието на международни колективи е над 90.