[back]


Направление Антени, микровълнови и оптически устройства и системи
Ръководител: доц. д-р инж. Цветан Мицев
Състав

1. доц. д-р инж. Веселин Демирев
2. доц. д-р инж. Калин Димитров
3. доц. д-р инж. Бончо Бонев
4. гл. ас. д-р инж. Климент Ангелов
5. ас. д-р инж. Петър Петков

Учебна работа
Специалност Телекомуникации
Направлението подържа базови и теоретични дисциплини и извършва обучение за специализациите Радиокомуникации и Аудио и видео системи.
1. Радиовълни и радиолинии
2. Антенно-фидерна и микровълнова техника
3. Оптоелектроника и оптични комуникации

Учебни лаборатории
1. Оптоелектроника и оптични комуникации, ТУ-София, бл.1, ет.2, лаб.1257
2. Радиолинии и електромагнитна съвместимост, ТУ-София, бл.4, ет.2, лаб.4236
3. Антенно-Фидерна и Микровълнова техника",ТУ-София, бл.4, ет.6, лаб.4602

Научно- изследователски лаборатории:
1. Системи за радиоуправление и екологичен мониторинг
2. Електромагнитна съвместимост на комуникационни системи

Тематиката на научно изследователска работа:
1. Влакнесто оптични комуникационни системи с DWDM
2. Влакнесто оптични комуникационни системи за масово приложение (PON)
3. Приемна част на влакнесто оптична комуникационна система
4. Предавателна част на влакнесто оптична комуникационна система
5. Статистически анализ на явленията във влакнесто оптични комуникационни системи
6. Оптични безжични комуникационни системи. Енергиен баланс.
7. Вероятностни методи за определяне на работособността на оптични безжични комуникационни системи при различни атмосферни условия
8. Инфрачервени радиометрични системи за дистанционно измерване на температура
9. Оптични системи за екологичен мониторинг
10. Системи за измерване на оптичните параметри на атмосферата
11. Автоматизирано проектиране на оптични системи
12. Клетъчни радиокомуникационни системи GSM 900 и GSM 1800;
13. Клетъчни радиокомуникационни системи TETRA
14. Клетъчни радиокомуникационни системи от 3G - UMTS;
15. Радиорелейни линии;
16. Мрежи за пренос на данни – WiFi и WiMAX (802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.16e);
17. Лазерни комуникационни системи с открита преносна среда;
18. Телевизионни и УКВ-ЧМ радиопредаватели;
19. Цифрови сателитни комуникационни системи VSAT;
20. Влияние на земната атмосфера върху разпространението на радиовълните;
21. Радиомрежи за събиране на данни и управление на отдалечени обекти.
22. Проектиране на антена или антенна решетка;
23. Проектиране на радио-релейна линия;
24. Проектиране на сателитна линия (VSAT или TV broadcast);
25. Проектиране на зона на покритие н радиопредавател и определяне на ЕМ съвместимост ;
26. Проектиране на микровълново устройство (циркулатор, дефазатор, изолатор, филтър, атенюатор, генератор, усилвател).

Публикации от 2010 г.
Mitsev Ts. A., Nikolai K. Kolev, Kalin L. Dimitrov, Optical Wireless Communication System, XII-th International Scientific Conference SMOLJAN-2010, Smoljan, Bulgaria, 26-27 June 2010.
Kolev N., K. Dimitrov, Ts. Mitsev, TESTING OF FSO’s RX-TX MODULES, TELECOM’ 2010, 14-15 October, NSTC, Sofia, BULGARIA, 2010.
Bonev B., M. Yankov, K. Angelov, Investigation on EHF Radio Link Availability in Bulgaria, XLV International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies ICEST 2010, Proceedings of Papers Vol. 1 (pp 131), 23-26 June 2010, Ohrid, Macedonia.

Научно изследователски проекти:
2010

1. Интелигентна информационна система подпомагаща наблюдението търсенето и откриване на заплахи за осигуряване на сигурността на гражданите в градска среда – Седма рамкова програма на FP -7, координатор на проекта от българска страна доц. Емил Алтимирски.
2. Разработване на програма и методика за оценка на електромагнитна съвместимост на базови станции на мобилна мрежа, Договор ТУ-София и Виваком ООД, Ръководител: доц. д-р инж. Борислав Панков .
3. Пространсвено-корелационна обработка (Spatial Correlation Processing- SCP) в антенни системи с електронно сканиране на лъча и приложение в системите за наземни и спътникови радиокомуникации, договор с фирма Рейсат, ръководител на проекта доц. Веселин Демирев

2011
1.Система за безжична оптична връзка с крайния потребител в интернет мрежата и за вграждане в хибридни локални мрежи, ръководител на проекта доц.Цветан Мицев (текста на отчета по договор 112пд033-7 е свободно достъпен тук)

[back]