[back]

Направление Радиокомуникационни устройства и системи
Ръководител: доц. д-р инж. Илия Илиев
Състав
1. проф. д-р инж. Румен Арнаудов
2. проф. д-р инж. Добри Добрев
3. проф. д-р инж. Лидия Йорданова
4. доц. д-р инж. Росен Милетиев
5. доц. д-р инж. Иво Дочев
6. доц. д-р инж. Марин Неделчев
7. доц. д-р инж. Олег Панагиев 
8. гл. ас. д-р инж. Стойчо Манев
9. гл. ас. инж. Лудвиг Лубих
10. ас. инж. Боян Кехайов

Учебна работа

Специалност Телекомуникации

 

Направлението подържа следните базови и теоретични дисциплини и извършва обучение за специализациите Радиокомуникации и Аудио и видео системи:

1. Импулсни и цифрови устройства
2. Аналогова схемотехника
3. Основи на предаването на информация
4. Предаване на данни и компютърни комуникации
5. Радиокомуникационна техника
6. Измервания в комуникациите

7. Мобилни комуникации

8. Безжични комуникации

9. Радио и телевизионни системи и мрежи

10. Радарни и навигационни системи

11. Мобилни и персонални спътникови комуникации

12. Проектиране на микровълнови устройства

13. Цифрово радио и TV разпръскване

14. Радиокомуникационни системи с разширен спектър

15. Широколентови кабелни комуникационни системи

16. Мрежи от четвърто поколение - LTE


Учебни лаборатории
1. Мобилни комуникации, ТУ-София, бл.1, ет.2, лаб.1260
2. Радиокомуникационна техника, ТУ-София, бл.1, ет.2, лаб.1261
3. Измервания в комуникациите, ТУ-София, бл.1, ет.2, лаб.1263   

Участие в научно- изследователски лаборатории:
1. Електромагнитна съвместимост на комуникационни системи.


Тематиката на научно изследователска работа:
1. Клетъчни радиокомуникационни системи от 4G ;
2. Клетъчни радиокомуникационни системи от 3G - UMTS;
3. Клетъчни радиокомуникационни системи от 2G и 2.5G - GSM/GPRS/EDGE;
4. Мрежи за пренос на данни – WiFi и WiMAX (802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.16e);
5. Спътникови комуникационни системи;
6. Самоорганизиращи се мрежи – ZigBee (802.15);
7. Радиокомуникационни системи с разширен спектър;
8. Моделиране и проектиране на радиокомуникационни устройства;
9. Моделиране, разработка на алгоритми, софтуер и изследване на теснолентови и широколентови цифрови радиокомуникационни системи;
10. Обработка на сигналите и информацията в софтуерно дефинирано радио (SDR) – реализация с DSP;
11. Комуникации M2M в ТCP IP мрежи.
12. Проектиране на информационно – измервателни системи;
13. Проектиране на навигационни системи – GPS, инерциални и интегрирани GPS/INS навигационни системи;
14. Проектиране на системи за контрол и управление на отдалечени обекти;
15. Проектиране на виртуални измервателни уреди и системи;
16. Електромагнитна съвместимост на битови и промишлени устройства.

Публикации :

     2010 г.

 1. V. Demirev, SCP-RPSC  Technology  -  the Perfect Solution of the Broadband   MSS  Problems, CCE 1, p.6, 2010.
 2. Bojcev D., D. Dobrev. Method and device for reducing the effects of transfer nonlinearities in the transmission of QAM signal cable communication path. Е+Е, V. 3-4, pp. 10-14, Sofia, 2010.
 3. Н. Пантелеев, И. Дочев, Б. Меджидиева, Методи за изпитване за ЕМС на електрически осветители в честотния обхват 30 MHz – 300 MHz, Стандартизация, Метрология, Сертификация, бр. 6, стр. 8-15, 2010
 4. Dobrev D., L. Jordanova and D. Bojchev. Estimating the Nonlinearity of a Digital Communication Channel through Additional Periodical Phase Shifting of the QAM Signal at the Transmitter Side. Radioengineering. v. 19, No 4, 2010.
 5. Jordanova L. T., J. I. Nenkov. Effective VoD Service Distribution over Cable Television Networks. International Journal of Computer and Network Security (IJCNS), Vol. 10, No 2, February, pp. 307-312, 2010.
 6. Miletiev R., Rumen Arnaudov, Wojtek J. Bock, Tinko A. Eftimov, Xiaoyi Bao. “Performance evaluation of a few- and multimode fiber optic perimeter sensor with selective mode excitation” Journal “Photonics Letters of Poland”, Vol 2, No 1 pp. 43-45, Poland 2010.
 7. Yonchev E,  Miletiev R. Arnaudov R. Algorithm for signal processing from an accelerometer measuring dynamics of interaction vehicle-railway track. Machines, tech-nologies, materials, International virtual journal, ISSN 1313-0226, ISSUE 8-9 / 2010, pp. 25-28.
 8. Iliev I., M. Nedelchev B. Kehayov, Theoretical Model of the MUD Algorithm Based on the Diagram of States and Markov’s Chains, ICEST 2010 Ohrid Macedonia, pp.169,172
 9. Nedelchev M., I. Iliev, Couplings of Microstrip Triangular Open Loop Resonators, ICEST 2010 Ohrid Macedonia ,pp.173, 178
 10. Jordanova L., Tz. Dimitrova. Vulnerability of Medical Management Life-Cycle. 5th International Conference on “Communications, Electromagnetics and Medical Applications (CEMA), Proceedings of Paper, pp. 120-123, Athens, 2010.
 11. Nenkov J., L. Jordanova. On a Movie Content Distribution Algorithms in the VoD Systems. Сборник доклади на национална конференция с международно участие "Телеком 2010", София, 2010.
 12. Iontchev E., Simeonov I., Miletiev R.,  Design of information and communications system based on 3D MEMS inertial sensors, ICEST 2010 Ohrid Macedonia
 13. Iontchev E., Damyanov Il., Kapanakov P., Miletiev R., Multiprotocol sensor network based on inertial MEMS sensors: Part I. Network topologies and analysis, ЕТ2010, Sozopol, 22 - 24 Sept., 2010
 14. Iontchev E., Damyanov Il., Kapanakov P., Miletiev R., Multiprotocol sensor network based on inertial MEMS sensors: Part II. Processing algorithms and experiments,  ЕТ2010, Sozopol, 22 - 24 Sept., 2010

 

Книги, учебници учебни помагала

 1. Р. Арнаудов, И. Дочев, С. Манев, Аналогова схемотехника – учебник 237 стр. Издателство на ТУ-София, 2010
 2. В. Демирев, Мобилни и персонални спътникови комуникации, 135 стр., ТУ-София, 2010.
 3. И. Илиев, Мобилни комуникации, 365 стр., ТУ-София, 2014.

 

Награди, патенти

 1. Заявка за “полезен модел” и “патент”, вх. ном. 110646/050510 - Система за възстановяване на операциите в изчислителен център. – проф. д-р инж. Р. Арнаудов

 

Научно изследователски проекти:

2010

 1. дог.№:1883-05-494, Разработка на система за радио-канално управление на уличното осветление, договор с българска фирма, ръководител доц. д-р инж. Илия Илиев;
 2. дог.№:102пд41-7, Оценка на уязвимостта и защита на комуникационна мрежа за пренос на медицинска инфор-мация, вътрешно университетски конкурс, ръководител проф. д-р инж. Лидия Йорданова;
 3. дог.№:ДТК02/2-2009, Разработване и изследване на автоматизирана информационно - комуникационна система на базата на инерциални микромеханични сензори за контрол и управление на динамични обекти в реално време,   ФНИ МОН, ръководител доц. д-р инж. Росен Милетиев,;
 4. дог.№: DVU_10_0346 - Нови технологии за подобряване на качеството на мултимедийна информация, предоставяна чрез кабелни радиокомуникационни системи, ФНИ МОН, ръководител проф. д-р инж. Лидия Йорданова;
 5. Безжичен пренос на данни от сензори, договор към Българската Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия; ръководител проф. Румен Арнаудов;
 6. Автоматична система за безразрушителен контрол, договор към Българската Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, ръководител проф. Румен Арнаудов.

 

 

[back]