Професионална реализация

 

 

       Студентите специализирали в катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии” могат да намерят работа в учреждения, институции и производствени предприятия, които използват телекомуникационна техника, за извършване на проучвателна, проектантска, внедрителска, експлоатационна, производствена, технологична, фирмена и сервизна дейност в областта на телекомуникациите.
           

Някои от областите, в които нашите студенти намират и могат да намерят реализация са:
•    Мобилни комуникации – мобилни оператори;
•    Информационни и интернет технологии;
•    Планиране, изграждане и управление на радиокомуникационни мрежи;
•    Студийна и радио- приемопредавателна техника в системата на БНР, БНТ и в частните радио- и телевизионни кабелни оператори;
•    Системи за разпознаване на изображение и звук и системи за компютърно зрение;
•    Видеокомпютърни системи за анимация и специализирани звукови и видеоефекти;
•    Запис и редактиране на аудио- и видеопрограми;
•    Лазерни и световодни комуникационни системи;
•    Спътникови системи за телевизия, радио и обмен на данни;
•    Кабелни разпределителни системи за интерактивни комуникационни системи;
•    Комуникационни устройства за бизнеса и бита (телевизионна и аудио-визуална техника, терминална и телефонна техника и офис-обзавеждане);
•    Радиолокационни и радионавигационни устройства и системи;
•    Радиотехнически датчици и компютризирани системи за дистанционен контрол и управление в жп транспорта, енергетиката, екологията, водоснабдяването, както и на сигнално-охранителни системи;
•    Автоматизирани системи за проектиране, производство, контрол и диагностика в промишлени и експлоатационни условия;
•    Анализ и обработка на медицински изображения (кардиограми, ехографии, рентгенови снимки) - болници и поликлиники

•    Системи за физиотерапия - болници и поликлиники
•    Системи за телемедицина - болници и поликлиники
•    Научноизследователска и развойна дейност в институти и лаборатории;
•    Преподавателска дейност във висши и средни училища.