Специализации

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

Катедрата обучава студенти за бакалавърска степен по две специализации:

     1. Радиокомуникации (Р)

     2. Аудио и видео системи (АВС)

Специализациите се избират от студенти след завършване на 6 семестър.

Избираеми дисциплини

Дисциплина Вид Семестър/
Специализация

Водещи преподаватели
Микровълнови елементи Задължително избираема
VII/Р
доц. д-р инж. Марин Веселинов Неделчев лаб.1260 тел.2276
Обработка на изображения и звук Задължително избираема
VII/АВС
проф. дтн инж. Румен Кирилов Кунчев каб.1228 тел.3283
гл ас. инж. Румен Първанов Миронов лаб.1262 тел.2274
Аудиотехника Задължително избираема
VII/Р
проф. д-р. инж. Снежана Георгиева Плешкова-Бекярска лаб.1258 тел.3300
гл. ас. д-р Лиляна Емилова Дочева лаб.1258 тел.3300
Аудио системи и кодиране на говор
Задължително избираема
VII/АВС
проф. д-р инж. Огнян Любенов Бумбаров каб.1227 тел.3271
доц. д-р инж. Иво Руменов Драганов каб.1262 тел.2274
Телевизионни системи Задължително избираема
VII/АВС
проф. д-р. инж. Александър Богданов Бекярски каб.1427 лаб.2674
гл.ас. инж. Андрей Добрев Андреев лаб.2231 тел.3555
Радио и телевизионни системи и мрежи Задължително избираема
VII/Р
проф. д-р инж. Добри Михайлов Добрев каб.1252 тел.3277
Радарни и навигационни системи Свободно избираема
VIII/Р
доц. д-р инж.Веселин Борисов Демирев каб.1229 лаб.2660
Мобилни и персонални спътникови комуникации Задължително избираема
VII/Р
доц. д-р инж.Веселин Борисов Демирев
Мултимедийни системи Задължително избираема
VIII/АВС
доц. д-р инж. Иво Руменов Драганов каб.1262 тел.2274
Радиомрежи и спътникови комуникации Задължително избираема
VII/Р

Цифрова телевизия Задължително избираема
VII/АВС
доц. д-р инж. Иво Руменов Драганов лаб.1262 тел.2274
Радиокомуникационни системи Задължително избираема
VII/АВС
проф. д-р инж. Добри Михайлов Добрев каб.1252 тел.3277
гл.ас. инж. Лудвиг Владимиров Лубих каб.1261 тел.3153
Радиорелейни линии Свободно избираема
VIII/Р
доц. д-р инж. Борислав Минчев Панков каб.1439а тел.3279
гл ас. д-р инж. Бончо Георгиев Бонев лаб.4602 тел.2870
Мобилни комуникации Свободно избираема
VIII/Р
доц. д-р инж. Илия Георгиев Илиев каб.1249 тел.2676
Аудио и видео комуникации по интернет Свободно избираема
VIII/АВС
проф. дтн инж. Румен Кирилов Кунчев каб.1228 тел.3283
гл ас. Румен Първанов Миронов лаб.1262 тел.2274
Защита на информацията Свободно избираема
VIII/АВС
проф. дтн инж. Румен Кирилов Кунчев каб.1228 тел.3283
гл ас. Румен Първанов Миронов лаб.1262 тел.2274
Компютърно зрение Свободно избираема
VIII/АВС
доц. д-р инж. Огнян Любенов Бумбаров лаб.1257 тел.3271
Разпознаване на образи и невронни мрежи Свободно избираема
VIII/АВС
проф. д-р инж. Огнян Любенов Бумбаров каб.1227 тел.3271
гл ас. Румен Първанов Миронов лаб.1262 тел.2274
Комуникационни системи в медицината Свободно избираема
VIII
проф. д-р инж. Димитър Ценев Димитров каб.1253 тел.2278

Заб. Общите за специалността дисциплини можете да видите в сецията "Учебни дисциплини".

 

Образователно-квалификационна степен "Магистър"

В катедрата се обучават студенти по следните специализиращи програми:

         1. Радиокомуникации (Р)

         2. Аудио- и видео-системи (АВС)

         * за всички специализации на Факултета (вс.спец.)

избираеми дисциплини

Дисциплина Вид Семестър Водещи преподаватели
Специализирани антенни системи в комуникациите Задължително избираема
II/Р
доц. д-р инж. Борислав Минчев Панков каб.1439а тел.3279
доц. д-р инж. Никола Иванов Додов каб.1251 тел.3293
Оптични безжични комуникационни системи Задължително избираема
II/Р
доц. д-р инж. Цветан Асенов Мицев каб.1248 тел.3275
Проектиране на микровълнови устройства Задължително избираема
II/Р
гл. ас. д-р инж. Марин Веселинов Неделчев каб.1260 тел.2276
Цифрово радио и TV разпръскване Задължително избираема
II/Р
проф. д-р инж. Добри Михайлов Добрев каб.1252 тел.3277
проф. д-р Лидия Тоткова Йорданова каб.1307 тел.2130
Адаптивна обработка на аудио и видео информация Задължително избираема
II/АВС
доц. д-р инж. Огнян Любенов Бумбаров каб.1227 тел.3271
Аудио и видео компресия в телекомуникациите Задължително избираема
II/АВС
проф. дтн инж. Румен Кирилов Кунчев каб.1228 тел.3283
гл ас. Румен Първанов Миронов каб.1262 тел.2274
Разпознаване на изображения и звук Задължително избираема
II/АВС
доц. д-р инж. Огнян Любенов Бумбаров каб.1257 тел.3271
гл ас. Румен Първанов Миронов каб.1262 тел.2274
Алгоритми и симулационно моделиране Задължително избираема
II/АВС
проф. д-р. инж. Александър Богданов Бекярски каб.1427 тел.2674
гл ас. Румен Първанов Миронов каб.1262 тел.2274
Спътникови комуникации Свободно избираема
II/вс.спец.
доц. д-р инж. Борислав Минчев Панков каб.1439а тел.3279
Радиокомуникационни системи с разширен спектър Свободно избираема
II/вс.спец.
доц. д-р инж. Илия Георгиев Илиев каб.1249 тел.2676
доц. д-р инж. Росен Георгиев Милетиев каб.3236а тел.3326
Електромагнитна съвместимост Свободно избираема
II/вс.спец.
доц. д-р инж. Емил Савов Алтимирски каб.3313 тел.2230
гл ас. д-р инж. Бончо Георгиев Бонев лаб.4602 тел.2870
Нелинейни ефекти във високоскоростни световодни комуникационни системи Свободно избираема
II/вс.спец.
доц. д-р инж. Цветан Асенов Мицев каб.1248 тел.3275
проф. дфн Иван Митев Узунов каб.10313 тел.3114
Приложение на лазерите в медицината Свободно избираема
II/вс.спец.
проф. д-р инж. Димитър Ценев Димитров каб.1253 тел.2278
доц. д-р инж. Калин Лъчезаров Димитров лаб.1257 тел.3145
Сигнали и системи за ектромагнитна терапия Свободно избираема
II/вс.спец.
проф. д-р инж. Димитър Ценев Димитров каб.1253 тел.2278
доц. д-р инж. Веска Младенова Георгие лаб.1256 тел.3998
Обработка на медицински изображения Свободно избираема
II/вс.спец.
проф. дтн инж. Румен Кирилов Кунчев каб.1228 тел.3283
доц. д-р инж. Веска Младенова Георгиева лаб.1256 тел.3998
Системи за дистанционен контрол и измервания Свободно избираема
II/вс.спец.
проф. д-р инж. Румен Иванов Арнаудовв каб.3236а тел.3326
доц. д-р инж. Иво Николаев Дочев лаб.1263 тел. 2146
Защита на аудио и видео информация и мултимедийни бази данни Свободно избираема
II/вс.спец.
проф. дтн инж. Румен Кирилов Кунчев каб.1228 тел.3283
гл ас. Румен Първанов Миронов лаб.1262 тел.2274
Видео и аудио домашни системи Свободно избираема
II/вс.спец.
проф. д-р. инж. Александър Богданов Бекярски каб.1427 тел.2674
доц. д-р. инж. Снежана Георгиева Плешкова-Бекярска лаб.1258 тел.3300
Интернет мултимедийни комуникации Свободно избираема
II/вс.спец.
доц. д-р инж.Антоанета Александрова Попова каб.1227 тел.3271
гл. ас. д-р инж. Иво Руменов Драганов лаб.1262 тел.2274
Невронни мрежи и изкуствен интелект Свободно избираема
II/вс.спец.
доц. д-р инж. Огнян Любенов Бумбаров каб.1227 тел.3271
гл. ас. Румен Първанов Миронов лаб.1262 тел.2274
Вградени и програмируеми комуникационни устройства Свободно избираема
II/вс.спец.
проф. д-р. инж. Александър Богданов Бекярски каб.1427 тел.2674
Широколентови кабелни комуникационни системи Свободно избираема
II/вс.спец.
проф. д-р инж. Добри Михайлов Добрев каб.1252 тел.3277
проф. д-р Лидия Тоткова Йорданова каб.1307 тел.2130
Интерактивни телевизионни системи Свободно избираема
II/вс.спец.
проф. д-р. инж. Александър Богданов Бекярски 1427 2674
гл ас. Румен Първанов Миронов 1262 2274

Заб. Общите за специалността дисциплини можете да видите в сецията "Учебни дисциплини".