КАТЕДРА РАДИОКОМУНИКАЦИИ И ВИДЕОТЕХНОЛОГИИ

Катедра РКВТ

   

    Катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии” е част от факултета по Телекомуникации при Технически Университет – София. Тя е приемник на една от първите слаботокови катедри в Република България с богата история, висок престиж и дълбоки традиции в обучението на студенти и научните изследвания в областта на телекомуникациите.
    

      Наличният преподавателски ресурс, богатата и обновена материална база позволяват катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии” да обучава студенти от образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР", "МАГИСТЪР" и научно-образователсната степен “ДОКТОР”. Катедрата отговаря за обучението по множество базови, теоретични и специализиращи дисциплини за студенти от едноименната специалност на факултета по Телекомуникации. В нея се извършва специализиращо обучение за образователно-квалификационната степен “бакалавър” и “магистър” в двете специализации:


      •    Радиокомуникации ;
      •    Аудио и видео системи.


     Освен по специалност „Телекомуникации” катедрата провежда обучение и на студенти от други специалности и факултети от Технически Университет - София като, Факултет Електронна техника и технологии, Факултет Компютърни системи и управление, Факултет по транспорта, Стопански факултет, Електротехнически факултет, Факултет за френско обучение по Електроинженерство, Факултет за английско инженерно обучение.

    На основата на създадените школи и натрупаният научен потенциал в катедрата са обособени четири направления, които обучават студенти, докторанти и извършват активна научно - изследователска работа:

   •    Радиокомуникационни устройства и системи
   •    Антени, микровълнови и оптически устройства и системи
   •    Аудио- и видеокомуникации и технологии
   •    Сигнали и системи


Преподавателите от катедрата са висококвалифицирани специалисти със солидна теоретична подготовка и дългогодишен педагогически опит. Тя разполага с 28 щатни преподаватели, от които 5 професора, 10 доцента, 13 асистента и технически персонал от 1 инженер и 1 технически помощник. 

     
      Благодарение на ползотворното сътрудничество, ежегодно от катедрата се изпращат студенти, докторанити и преподаватели за специалия, обмяна на опит и обучение в множество европейски университети и водещи телекомуникационни фирми от страната. Преподавателите от катедрата поддържат дългогодишни връзки с редица чуждестранни университети, подготвящи специалисти в областта на радиокомуникациите и видеотехнологиите – Техническите университети в Мюнхен, Хамбург, Виена, Москва, Санкт Петербург, Академията на науките на Украйна, Квебекския университет в Отава, Университетите в Арканзас, Атланта и Чалмерс и др. Освен това се работи активно по програма ЕРАЗМУС, като са сключени договори с Политехниката в Атина, Техническите университети в Илменау, Дармщад, Вроцлав, Мадрид, Лисабон, Ница, Копенхаген, Бялисток и др. Дългогодишно и плодотворно е сътрудничеството на катедрата и с фирмите Siemens, GloBul, Ericsson, M-Tel, Vivacom, Blizoo, RaySat, Nokia, Neterra.и др.