Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Докторантури


Дългогодишното развитие и стабилните традиции в катедра РКВТ посволиха да се основат и непрекъснато развиват научно-изследователски школи. Те позволяват подържането на качествено обучение и в най-високата научно-образователна степен доктор.

Как се става докторант в ТУ-София

Всяка година, със заповед на ректора на ТУ - София се обявяват конкурсите за редовни и задочни докторанти, утвърдени с постановление на Министерски съвет (МС), които се публикуват в Държавен вестник.

Кандидатите за докторанти подават заявление за участие в конкурса до ректора.

Към заявлението прилагат следните документи:

  1. Автобиография
  2. Ксерокопие от диплома за висше образование (образователно-квалификационна степен ”магистър”) с приложението към нея; а завършилите при степенна структура на обучение представят копия от дипломите за завършени образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” и приложенията към тях. Дипломираните в годината на кандидатстването представят уверение или академична справка за положените изпити.
  3. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
  4. Документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна област (препоръки от хабилитирани лица – 2 броя, списък на публикации и др.).
  5. Документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (30 лв. за първи изпит по специалност и 20 лв. за изпит по чужд език).
  6. Два плика, надписани с точен адрес за получаване на съобщения.