Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Дипломанти


Тематиката за дипломно проектиране е пряко свързана с научноизследователската дейност, развивана от членовете на катедрата в съответните лаборатории и е съобразена с желанията на студентите за тясна специализация в областта на телекомуникациите.


Лаборатория "Сигнали и системи", ТУ-София, бл.1, ет.2, лаб.1256

 1. Сигнали и системи
 2. Телемедицина
 3. Системи за физиотерапия
 4. Обработка на медицински изображения
 5. Обработка на електрокардиографски сигнали

Екип: проф. д-р инж. Веска Георгиева, гл. ас. д-р инж. Юлиян Велчев, гл. ас. д-р инж. Любомир Ласков, ас. д-р инж. Антония Михайлова

Лаборатория "Оптоелектроника и оптични комуникации", ТУ-София, бл.1, ет.2, лаб.1257

 1. Влакнесто оптични комуникационни системи с DWDM
 2. Влакнесто оптични комуникационни системи за масово приложение (PON)
 3. Приемна част на влакнесто оптична комуникационна система
 4. Предавателна част на влакнесто оптична комуникационна система
 5. Статистически анализ на явленията във влакнесто оптични комуникационни системи
 6. Оптични безжични комуникационни системи. Енергиен баланс
 7. Вероятностни методи за определяне на работособността на оптични безжични комуникационни системи при различни атмосферни условия
 8. Инфрачервени радиометрични системи за дистанционно измерване на температура
 9. Оптични системи за екологичен мониторинг
 10. Системи за измерване на оптичните параметри на атмосферата
 11. Автоматизирано проектиране на оптични системи

Екип: доц. д-р Калин Димитров, ас. инж. Цветан Вълковски

Лаборатория "Аудиотехника и звукотехнически системи", ТУ-София, бл.1, ет.2, лаб.1258

 1. Разработване на алгоритми за премахване на реверберацията от зашумени сигнали
 2. Проектиране на нискочестотните параметри на озвучителни тела
 3. Разработване на системи за индексиране на реч
 4. Проектиране на програмно осигуряване за откриване на речеви сегменти, в които има припокриване на звук
 5. Симулиране на методи за фокусиране на звук
 6. Разработване на софтуерни приложения на теорията на числата в комуникациите
 7. Разработване на матемачитечски модели за дискретизация на пикселите на 3-D екрани
 8. Разработване на цифрови филтри за премахване на изкривяванията на многоракурсни LCD-дисплей
 9. Проектиране на устройства за честотна корекция на речеви и музикални сигнали
 10. Разработване на 2-D разделими сплайн филтри за обработка на неподвижни изображения
 11. Разработване на математически модели за описание на разпространението на звука в дифузни помещения
 12. Оптимиране на MEL коефициентите на CELP кодирани сигнали
 13. Разработване на гаусови модели за отделяне на параметрите на реч при разпознаването й
 14. Проектиране на системи за прихващане и складиране на аудио потоци при VoIP сесии
 15. Проектиране на системи за прихващане и складиране на аудио потоци при VoIP сесии
 16. Разработване на виртуална частна мрежа (VPN) и начини за защита
 17. Анализ на трафика на ехо-ефекти при VoIP технологии
 18. Разработване на Web site за научни конференции

Екип: проф. д-р инж. Снежана Плешкова, доц. д-р инж. Лиляна Дочева

Лаборатория "Мобилни комуникации", ТУ-София, бл.1, ет.2, лаб.1260

 1. Клетъчни радиокомуникационни системи от 4G
 2. Клетъчни радиокомуникационни системи от 3G - UMTS
 3. Клетъчни радиокомуникационни системи от 2G и 2.5G - GSM/GPRS/EDGE
 4. Мрежи за пренос на данни – WiFi и WiMAX (802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.16e)
 5. Спътникови комуникационни системи
 6. Самоорганизиращи се мрежи – ZigBee (802.15)
 7. Радиокомуникационни системи с разширен спектър
 8. Моделиране и проектиране на радиокомуникационни устройства
 9. Моделиране, разработка на алгоритми, софтуер и изследване на теснолентови и широколентови цифрови радиокомуникационни системи
 10. Обработка на сигналите и информацията в софтуерно дефинирано радио (SDR) – реализация с DSP
 11. Комуникации M2M в ТCP IP мрежи

Екип: проф. д-р инж. Илия Илиев, доц. д-р инж. Марин Неделчев, гл. ас. д-р инж. Стойчо Манев, ас. инж. Тодор Цветков

Лаборатория "Радиокомуникационна техника", ТУ-София, бл.1, ет.2, лаб.1261

 1. Системи за цифрово радио- и телевизионно разпръскване – DAB, DRM, DVB
 2. Клетъчни радиокомуникационни системи от 2G, 2.5G (GSM/GPRS/EDGE), 3G (UMTS) и 4G
 3. Мрежи за пренос на данни – WiFi и WiMAX (802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.16e)
 4. Самоорганизиращи се мрежи – ZigBee (802.15)
 5. Тероретично изследване и симулации на радиокомуникационни системи с разширен спектър
 6. Софтуерно дефинирано радио (SDR)
 7. Свръхшироколентови (UWB) радиокомуникационни системи
 8. Системи за радиочестотна идентификация (RFID)
 9. Системи за комуникации по захранващата мрежа (PLC, PLT)
 10. Радарни и радионавигационни системи

Екип: проф. д-р инж. Илия Илиев, гл. ас. д-р инж. Лудвиг Лубих

Лаборатория "Видеокомуникации и технологии", ТУ-София, бл.1, ет.2, лаб.1262

 1. Проектиране на системи за цифрова обработка на едномерни и многомерни сисгнали
 2. Проектиране на системи за комресия на изображения и звук
 3. Проектиране на системи за разпознаване на образи и невронни мрежи
 4. Проектиране на системи за аудио и видео комуникации
 5. Проектиране на цифрови аудио и видео ситеми
 6. Проектиране на системи за кодиране и защита на информацията
 7. Проектиране на системи за визуализация на многомерна информация
 8. Проектиране на системи за компютърно зрение
 9. Разработка на програмни системи за предаване, приемане, обработка и разпознаване на видео, изображения и звук

Екип: доц. д-р инж. Румен Миронов, доц. д-р инж. Агата Манолова, доц. д-р инж. Иво Драганов, гл. ас. д-р инж. Николай Нешов, ас. д-р инж. Никол Христова

Лаборатория "Измервания в комуникациите", ТУ-София, бл.1, ет.2, лаб.1263

 1. Проектиране на информационно – измервателни системи
 2. Проектиране на навигационни системи – GPS, инерциални и интегрирани GPS/INS навигационни системи
 3. Проектиране на системи за контрол и управление на отдалечени обекти
 4. Проектиране на виртуални измервателни уреди и системи
 5. Електромагнитна съвместимост на битови и промишлени устройства

Екип: доц. д-р инж. Росен Милетиев, доц. д-р инж. Иво Дочев

Лаборатория "Радиолинии и електромагнитна съвместимост", ТУ-София, бл.4, ет.2, лаб.4236

 1. 1. Клетъчни радиокомуникационни системи GSM 900 и GSM 1800
 2. Клетъчни радиокомуникационни системи TETRA
 3. Клетъчни радиокомуникационни системи от 3G - UMTS
 4. Радиорелейни линии
 5. Мрежи за пренос на данни – WiFi и WiMAX (802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.16e)
 6. Лазерни комуникационни системи с открита преносна среда
 7. Телевизионни и УКВ-ЧМ радиопредаватели
 8. Цифрови сателитни комуникационни системи VSAT
 9. Влияние на земната атмосфера върху разпространението на радиовълните
 10. Радиомрежи за събиране на данни и управление на отдалечени обекти

Екип: доц. д-р инж. Бончо Бонев, гл. ас. д-р инж. Климент Ангелов, гл. ас. д-р инж. Светлин Антонов

Лаборатория "Антенно-фидерна и микровълнова техника",ТУ-София, бл.4, ет.6, лаб.4602

 1. Проектиране на антена или антенна решетка
 2. Проектиране на радио-релейна линия
 3. Проектиране на сателитна линия (VSAT или TV broadcast)
 4. Проектиране на зона на покритие н радиопредавател и определяне на ЕМ съвместимост
 5. Проектиране на микровълново устройство (циркулатор, дефазатор, изолатор, филтър, атенюатор, генератор, усилвател)

Екип: доц. д-р инж. Петър Петков, гл. ас. д-р инж. Климент Ангелов