Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

За КатедратаКатедра „Радиокомуникации и видеотехнологии” е част от Факултета по Телекомуникации при Технически Университет – София. Тя е приемник на една от първите слаботокови катедри в Република България с богата история, висок престиж и дълбоки традиции в обучението на студенти и научните изследвания в областта на телекомуникациите.

Наличният преподавателски ресурс, богатата и обновена материална база позволяват катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии” да обучава студенти от образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР", "МАГИСТЪР" и научно-образователната степен “ДОКТОР”. Катедрата отговаря за обучението по множество базови, теоретични и специализиращи дисциплини за студенти от едноименната специалност на Факултета по телекомуникации. В нея се извършва специализиращо обучение за образователно-квалификационната степен “бакалавър” и “магистър” в две специализации:

  • Радиокомуникации
  • Аудио и видео системи

Освен по специалност „Телекомуникации” катедрата провежда обучение и на студенти от други специалности и факултети в Технически Университет - София като Факултет Електронна техника и технологии, Факултет Компютърни системи и технологии, Факултет по транспорта, Стопански факултет, Електротехнически факултет, Факултет за френско обучение по електроинженерство, Факултет за английско инженерно обучение.

На основата на създадените школи и натрупания научен потенциал в катедрата са обособени четири направления, които обучават студенти, докторанти и извършват активна научно-изследователска работа:

  • Радиокомуникационни устройства и системи
  • Антени, микровълнови и оптически устройства и системи
  • Аудио- и видеокомуникации и технологии
  • Сигнали и системи

Преподавателите от катедрата са висококвалифицирани специалисти със солидна теоретична подготовка и дългогодишен педагогически опит. Тя разполага с 28 щатни преподаватели, от които 3 професора, 11 доцента, 13 асистента и технически персонал от 1 инженер и 1 технически помощник.

Благодарение на ползотворното сътрудничество, ежегодно от катедрата се изпращат студенти, докторанити и преподаватели за специализация, обмяна на опит и обучение в множество европейски университети и водещи телекомуникационни фирми в страната. Преподавателите от катедрата поддържат дългогодишни връзки с редица чуждестранни университети, подготвящи специалисти в областта на радиокомуникациите и видеотехнологиите – Техническите университети в Мюнхен, Хамбург, Виена, Москва, Санкт Петербург, Академията на науките на Украйна, Квебекския университет в Отава, Университетите в Арканзас, Атланта и Чалмерс и др. Освен това се работи активно по програма ЕРАЗМУС+ като са сключени договори с Политехниката в Атина, Техническите университети в Илменау, Дармщад, Вроцлав, Мадрид, Лисабон, Ница, Копенхаген, Бялисток и др. Дългогодишно и плодотворно е сътрудничеството на катедрата и с фирмите Siemens, Telenor, Ericsson, A1, Vivacom, RaySat, Nokia, Neterra и др.