Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Професионална реализация


Студентите специализирали в катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии” могат да намерят работа в учреждения, институции и производствени предприятия, които използват телекомуникационна техника, за извършване на проучвателна, проектантска, внедрителска, експлоатационна, производствена, технологична, фирмена и сервизна дейност в областта на телекомуникациите.


Някои от областите, в които нашите студенти намират и могат да намерят реализация са:

 • Мобилни комуникации – мобилни оператори;
 • Информационни и интернет технологии;
 • Планиране, изграждане и управление на радиокомуникационни мрежи;
 • Студийна и радио- приемопредавателна техника в системата на БНР, БНТ и в частните радио- и телевизионни кабелни оператори;
 • Системи за разпознаване на изображение и звук и системи за компютърно зрение;
 • Видеокомпютърни системи за анимация и специализирани звукови и видеоефекти;
 • Запис и редактиране на аудио- и видеопрограми;
 • Лазерни и световодни комуникационни системи;
 • Спътникови системи за телевизия, радио и обмен на данни;
 • Кабелни разпределителни системи за интерактивни комуникационни системи;
 • Комуникационни устройства за бизнеса и бита (телевизионна и аудио-визуална техника, терминална и телефонна техника и офис-обзавеждане);
 • Радиолокационни и радионавигационни устройства и системи;
 • Радиотехнически датчици и компютризирани системи за дистанционен контрол и управление в жп транспорта, енергетиката, екологията, водоснабдяването, както и на сигнално-охранителни системи;
 • Автоматизирани системи за проектиране, производство, контрол и диагностика в промишлени и експлоатационни условия;
 • Анализ и обработка на медицински изображения (кардиограми, ехографии, рентгенови снимки) - болници и поликлиники;
 • Системи за физиотерапия - болници и поликлиники;
 • Системи за телемедицина - болници и поликлиники;
 • Научноизследователска и развойна дейност в институти и лаборатории;
 • Преподавателска дейност във висши и средни училища.