Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Научно-изследователски направления


Научните изследвания са неделима част от учебния процес. Те оказват влияние както върху квалификацията на преподавателския състав, така също и върху непосредствената подготовка на студентите. Като се вземе под внимание и това, че освен фундаментални значителна част от изследванията в катедра Радиокомуникации и видеотехнологии са научно-приложни, то те имат също влияние и върху икономическото развитие на страната и бизнеса. На основата на създадените дългогодишни научно-изследователски школи, в катедрата са обособени четири направления в които се извършва обучение на студенти, докторанти и активна научно-изследователска работа:

Само през последните три години в катедрата са разработени над 30 научноизследователски договора на обща стойност около 900 000 евро, от които 4 международни, 11, финансирани от националния фонд „Научни изследвания”, 9 с фирми от страната за развойна и внедрителска дейност и 14 вътрешно университетски научно-приложни разработки. Резултатите от проведените изследвания по тези договори са представени в над 300 статии и доклади, публикувани в реномирани наши и международни научни списания и сборници от конференции. Специалистите от катедрата са членове на редакционни колегии и търсени рецензенти на редица наши и международни научни списания и конференции. За същия период преподаватели от катедрата са получили две международни и две национални научни награди. Освен това са подадени девет заявки за защита на интелектуална собственост и са издадени защитни документи към български организации.
Общият брой на публикациите на преподавателите от катедрата до сега надхвърля 2500, а броят на изобретенията и патентите в това число и с участието на международни колективи е над 90.

Направление Радиокомуникационни устройства и системи


Ръководител: проф. д-р инж. Илия Илиев
Състав

 1. доц. д-р инж. Росен Милетиев
 2. доц. д-р инж. Иво Дочев
 3. доц. д-р инж. Марин Неделчев
 4. доц. д-р инж. Олег Панагиев
 5. гл. ас. д-р инж. Стойчо Манев
 6. гл. ас. д-р инж. Лудвиг Лубих
 7. ас. инж. Тодор Цветков
 8. ас. инж. Мария Павлова

Учебна работа
Специалност Телекомуникации
Направлението подържа следните базови и теоретични дисциплини и извършва обучение за специализациите Радиокомуникации и Аудио и видео системи:
 1. Импулсни и цифрови устройства
 2. Аналогова схемотехника
 3. Основи на предаването на информация
 4. Предаване на данни и компютърни комуникации
 5. Радиокомуникационна техника
 6. Измервания в комуникациите
 7. Мобилни комуникации
 8. Безжични комуникации
 9. Радио и телевизионни системи и мрежи
 10. Радарни и навигационни системи
 11. Мобилни и персонални спътникови комуникации
 12. Проектиране на микровълнови устройства
 13. Цифрово радио и TV разпръскване
 14. Радиокомуникационни системи с разширен спектър
 15. Широколентови кабелни комуникационни системи
 16. Мрежи от четвърто поколение - LTE

Учебни лаборатории
 1. Мобилни комуникации, ТУ-София, бл.1, ет.2, лаб.1260
 2. Радиокомуникационна техника, ТУ-София, бл.1, ет.2, лаб.1261
 3. Измервания в комуникациите, ТУ-София, бл.1, ет.2, лаб.1263

Участие в научно- изследователски лаборатории:
 1. Електромагнитна съвместимост на комуникационни системи

Тематиката на научно изследователска работа:
 1. Клетъчни радиокомуникационни системи от 4G;
 2. Клетъчни радиокомуникационни системи от 3G - UMTS;
 3. Клетъчни радиокомуникационни системи от 2G и 2.5G - GSM/GPRS/EDGE;
 4. Мрежи за пренос на данни – WiFi и WiMAX (802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.16e);
 5. Спътникови комуникационни системи;
 6. Самоорганизиращи се мрежи – ZigBee (802.15);
 7. Радиокомуникационни системи с разширен спектър;
 8. Моделиране и проектиране на радиокомуникационни устройства;
 9. Моделиране, разработка на алгоритми, софтуер и изследване на теснолентови и широколентови цифрови радиокомуникационни системи;
 10. Обработка на сигналите и информацията в софтуерно дефинирано радио (SDR) – реализация с DSP;
 11. Комуникации M2M в ТCP IP мрежи.
 12. Проектиране на информационно – измервателни системи;
 13. Проектиране на навигационни системи – GPS, инерциални и интегрирани GPS/INS навигационни системи;
 14. Проектиране на системи за контрол и управление на отдалечени обекти;
 15. Проектиране на виртуални измервателни уреди и системи;
 16. Електромагнитна съвместимост на битови и промишлени устройства.

Избрани публикации:
 1. Iliev, Ilia, Marin Nedelchev, and Evgeni Markov. "A novel 2D Z-shaped electromagnetic bandgap structure." Engineering, Technology & Applied Science Research 5.1 (2015): 760-763.
 2. Baltiiski, Pavel, et al. "Long-term spectrum monitoring with big data analysis and machine learning for cloud-based radio access networks." Wireless Personal Communications 87.3 (2016): 815-835.
 3. Iliev, Ilia, et al. "Interference identification based on long term spectrum monitoring and cluster analysis." 2016 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom). IEEE, 2016, pp. 1-5.
 4. Yordanov, Rumen, et al. "Measurement and analysis of the road traffic." 2018 IEEE XXVII International Scientific Conference Electronics-ET. IEEE, 2018, pp. 1-3.
 5. Iontchev, Emil, et al. "Hardware implementation of quad microelectromechanical sensor structure for inertial systems." Proceedings of the 2014 37th International Spring Seminar on Electronics Technology. IEEE, 2014, pp. 417-420
 6. Yordanov, Rumen, et al. "Design of a portable system for sensor data acquisition and transmission." 2017 XXVI International Scientific Conference Electronics (ET). IEEE, 2017.
 7. Yonchev E, Miletiev R. Arnaudov R. Algorithm for signal processing from an accelerometer measuring dynamics of interaction vehicle-railway track. Machines, tech-nologies, materials, International virtual journal, ISSN 1313-0226, ISSUE 8-9 / 2010, pp. 25-28.
 8. Dochev, Ivo Nikolaev, Liljana Emilova Docheva, and Stoycho Velizarov Manev. "Embedding of Communication and Measurement Equipment in Drones." 2018 IX National Conference with International Participation (ELECTRONICA). IEEE, 2018, pp. 1-4.
 9. Docheva, Liljana E., and Ivo N. Dochev. "Hardware and Software Modules for Education in Electronics Manufacturing." 2018 41st International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). IEEE, 2018, pp 1-6.
 10. Nedelchev, Marin, and Aleksandar Kolev. "Synthesis of Planar Filters Using Defected Ground Structure Miniaturized Hairpin Resonators." Engineering, Technology & Applied Science Research 9.1 (2019): 3734-3738.
 11. Yordanov, Rumen, et al. "GPS/GPRS/INS system for real-time monitoring of the urban railway." Int. J. Transp. Syst 1 (2016): 48-52.
 12. Miletiev, Rosen, et al. "Hardware implementation of integrated navigation and inertial system." 2017 40th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). IEEE, 2017, pp. 1-4.
 13. Miletiev, Rosen, et al. "Design of miniature 9 DoF inertial module with GSM/GPRS and Bluetooth connectivity." 2017 40th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). IEEE, 2017, pp 1-4.

Книги, учебници, учебни помагала
 1. Р. Арнаудов, И. Дочев, С. Манев, Аналогова схемотехника – учебник 237 стр. Издателство на ТУ-София, 2010.
 2. В. Демирев, Мобилни и персонални спътникови комуникации, 135 стр., ТУ-София, 2010.
 3. И. Илиев, Мобилни комуникации, 365 стр., ТУ-София, 2014.

Награди, патенти
 1. Заявка за “полезен модел” и “патент”, вх. ном. 110646/050510 - Система за възстановяване на операциите в изчислителен център. – проф. д-р инж. Р. Арнаудов.

Научно-изследователски проекти:
 1. дог.№:1883-05-494, Разработка на система за радио-канално управление на уличното осветление, договор с българска фирма, ръководител доц. д-р инж. Илия Илиев;
 2. дог.№:102пд41-7, Оценка на уязвимостта и защита на комуникационна мрежа за пренос на медицинска инфор-мация, вътрешно университетски конкурс, ръководител проф. д-р инж. Лидия Йорданова;
 3. дог.№:ДТК02/2-2009, Разработване и изследване на автоматизирана информационно - комуникационна система на базата на инерциални микромеханични сензори за контрол и управление на динамични обекти в реално време, ФНИ МОН, ръководител доц. д-р инж. Росен Милетиев,;
 4. дог.№: DVU_10_0346 - Нови технологии за подобряване на качеството на мултимедийна информация, предоставяна чрез кабелни радиокомуникационни системи, ФНИ МОН, ръководител проф. д-р инж. Лидия Йорданова;
 5. Безжичен пренос на данни от сензори, договор към Българската Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия; ръководител проф. Румен Арнаудов;
 6. Автоматична система за безразрушителен контрол, договор към Българската Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, ръководител проф. Румен Арнаудов.

Направление Антени, микровълнови и оптически устройства и системи


Ръководител:доц. д-р инж. Бончо Бонев
Състав

 1. доц. д-р инж. Калин Димитров
 2. доц. д-р инж. Петър Петков
 3. гл. ас. д-р инж. Климент Ангелов
 4. гл. ас. д-р инж. Светлин Антонов
 5. ас. инж. Цветан Вълковски

Учебна работа
Специалност Телекомуникации
Направлението подържа следните базови и теоретични дисциплини и извършва обучение за специализациите Радиокомуникации и Аудио и видео системи:
 1. Радиовълни и радиолинии
 2. Антенно-фидерна и микровълнова техника
 3. Оптоелектроника и оптични комуникации

Учебни лаборатории
 1. Оптоелектроника и оптични комуникации, ТУ-София, бл.1, ет.2, лаб.1257
 2. Радиолинии и електромагнитна съвместимост, ТУ-София, бл.4, ет.2, лаб.4236
 3. Антенно-Фидерна и Микровълнова техника",ТУ-София, бл.4, ет.6, лаб.4602

Участие в научно- изследователски лаборатории:
 1. Системи за радиоуправление и екологичен мониторинг
 2. Електромагнитна съвместимост на комуникационни системи

Тематиката на научно изследователска работа:
 1. Влакнесто оптични комуникационни системи с DWDM
 2. Влакнесто оптични комуникационни системи за масово приложение (PON)
 3. Приемна част на влакнесто оптична комуникационна система
 4. Предавателна част на влакнесто оптична комуникационна система
 5. Статистически анализ на явленията във влакнесто оптични комуникационни системи
 6. Оптични безжични комуникационни системи. Енергиен баланс
 7. Вероятностни методи за определяне на работособността на оптични безжични комуникационни системи при различни атмосферни условия
 8. Инфрачервени радиометрични системи за дистанционно измерване на температура
 9. Оптични системи за екологичен мониторинг
 10. Системи за измерване на оптичните параметри на атмосферата
 11. Автоматизирано проектиране на оптични системи
 12. Клетъчни радиокомуникационни системи GSM 900 и GSM 1800
 13. Клетъчни радиокомуникационни системи TETRA
 14. Клетъчни радиокомуникационни системи от 3G - UMTS
 15. Радиорелейни линии
 16. Мрежи за пренос на данни – WiFi и WiMAX (802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.16e)
 17. Лазерни комуникационни системи с открита преносна среда
 18. Телевизионни и УКВ-ЧМ радиопредаватели
 19. Цифрови сателитни комуникационни системи VSAT
 20. Влияние на земната атмосфера върху разпространението на радиовълните
 21. Радиомрежи за събиране на данни и управление на отдалечени обекти
 22. Проектиране на антена или антенна решетка
 23. Проектиране на радио-релейна линия
 24. Проектиране на сателитна линия (VSAT или TV broadcast)
 25. Проектиране на зона на покритие н радиопредавател и определяне на ЕМ съвместимост
 26. Проектиране на микровълново устройство (циркулатор, дефазатор, изолатор, филтър, атенюатор, генератор, усилвател)

Избрани публикации:
 1. Petkov, Peter Z., Miladin R. Kolev, and Boncho G. Bonev. "Fractal yagi antenna." 2015 Conference on Microwave Techniques (COMITE). IEEE, 2015, pp. 1-3.
 2. Petkov, Peter Z., and Boncho G. Bonev. "Analysis of a modified Sierpinski gasket antenna for Wi-Fi aplications." 2014 24th International Conference Radioelektronika. IEEE, 2014, pp 1-3.
 3. Bonev, Boncho, and Peter Z. Petkov. "Fractal J-pole antenna." 2016 26th International Conference Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA). IEEE, 2016, pp. 423-426
 4. Singh, Hitesh, et al. "Cloud attenuation model at millimeter frequency bands." 2017 International Conference on Infocom Technologies and Unmanned Systems (Trends and Future Directions)(ICTUS). IEEE, 2017, pp. 175-180.
 5. Patil, S., Petkov, P. Z., Bonev, B. G., & Singh, H. The design and modeling of wideband calculable standard rod-dipole reference antenna for broad bandwidth applications. In 2017 IEEE International Conference on Infocom Technologies and Unmanned Systems (Trends and Future Directions)(ICTUS), pp. 220-224, December 2017.
 6. Patil, Sarang, et al. "3-Axial EMC Field Probe Design Using Hexagonal Shaped Ultra Wide-Bandwidth Fractal Dipole Antenna for Frequency Range 0.5 to 12 GHz." 2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe), pp. 1-5, 2018.
 7. Singh, Hitesh, Ramjee Prasad, and Boncho Bonev. "Correction to: The Studies of Millimeter Waves at 60 GHz in Outdoor Environments for IMT Applications: A State of Art." Wireless Personal Communications (2018): 1-1.
 8. Singh, H., Bonev, B. G., Petkov, P. Z., & Patil, S. (2018, May). The Impact of Liquid Water Content over Different Seas of Europe on Satellite Communication. In 2018 IX National Conference with International Participation (ELECTRONICA), IEEE, pp. 1-4.
 9. Singh, Hitesh, Ramjee Prasad, and Boncho Bonev. "The Studies of Millimeter Waves at 60 GHz in Outdoor Environments for IMT Applications: A State of Art." Wireless Personal Communications 100.2 (2018): 463-474.
 10. Singh, Hitesh, Boncho Bonev, and Ashoak Chandra. "Effects of Atmospheric Impairments of Satellite Link Operating in Ka Band." Wireless Personal Communications 101.1 (2018): 425-437.
 11. Dimitrov, Kalin, and Yuliyan Velchev. "Infrared Array Sensor Wireless Network." 2018 International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech). IEEE, pp. 1-4, 2018.
 12. Dimitrov, Kalin, Kaloyan Dzhedzhev, and Tsvetan Mitsev. "Enhancing Smart-home Environments Using Infrared Arrays." 2018 IX National Conference with International Participation (ELECTRONICA). IEEE, pp. 1-3, 2018.
 13. Antonov, Ivan, et al. "Fire extinguishing system in large underground garages." ASTESJ 2.3 (2017): 221-226.

Научно-изследователски проекти:
 1. Система за безжична оптична връзка с крайния потребител в интернет мрежата и за вграждане в хибридни локални мрежи, ръководител на проекта доц.Цветан Мицев
 2. Интелигентна информационна система подпомагаща наблюдението търсенето и откриване на заплахи за осигуряване на сигурността на гражданите в градска среда – Седма рамкова програма на FP -7, координатор на проекта от българска страна доц. Емил Алтимирски
 3. Разработване на програма и методика за оценка на електромагнитна съвместимост на базови станции на мобилна мрежа, Договор ТУ-София и Виваком ООД, Ръководител: доц. д-р инж. Борислав Панков
 4. Пространсвено-корелационна обработка (Spatial Correlation Processing- SCP) в антенни системи с електронно сканиране на лъча и приложение в системите за наземни и спътникови радиокомуникации, договор с фирма Рейсат, ръководител на проекта доц. Веселин Демирев

Направление Сигнали и системи


Ръководител: проф. д-р инж. Веска Георгиева
Състав

 1. доц. д-р инж. Калин Димитров
 2. гл. ас. д-р инж. Станьо Колев
 3. гл. ас. д-р инж. Юлиян Велчев
 4. гл. ас. д-р инж. Любомир Ласков
 5. ас. д-р инж. Антония Михайлова

Учебна работа
Специалност Телекомуникации
Направлението подържа следните базови и теоретични дисциплини и извършва обучение за специализациите Радиокомуникации и Аудио и видео системи:
 1. Сигнали и системи

Учебни лаборатории
 1. Лаборатория Сигнали и системи, ТУ-София, бл.1, ет.2, лаб.1256
 2. Лаборатория Телемедицина, ТУ-София, бл.1, ет.2, лаб.1253

Тематиката на научно-изследователска работа:
 1. Теория на сигналите и системите
 2. Обработка на сигналите
 3. Телемедицина
 4. Приложение на уйвлет преобразувания за намаляване на шума в сигналите
 5. Приложение на нискочестотни електромагнитни сигнали при терапия в медицината

Избрани публикации:
 1. Georgieva, V., Nagy, S., Horvath, A., & Kamenova, E. (2015). An approach for pit pattern recognition in colonoscopy images. Egyptian Computer Science Journal, 39(2), 73.
 2. Iantovics, Laszlo Barna, Adrian Gligor, and Veska Georgieva. "Detecting Outlier Intelligence in the behavior of intelligent coalitions of agents." 2017 IEEE congress on evolutionary computation (CEC). IEEE, 2017, pp.241-248
 3. Mihaylova, Antonia, and Veska Georgieva. "Spleen segmentation in MRI sequence images using template matching and active contours." Procedia Computer Science 131 (2018): 15-22.
 4. Georgieva, Veska, and Ivo Draganov. "Multistage Approach for Simple Kidney Cysts Segmentation in CT Images." New Approaches in Intelligent Image Analysis. Springer, Cham, 2016. 223-251.
 5. Krzyszczak, J., Baranowski, P., Zubik, M., Kazandjiev, V., Georgieva, V., Sławiński, C., ... & Nieróbca, A. (2018). Multifractal characterization and comparison of meteorological time series from two climatic zones. Theoretical and Applied Climatology, 1-14.
 6. Petrov, P., & Georgieva, V. (2018, May). Vision-Based Line Tracking Control for Nonholonomic Differential-Drive Mobile Robots. In 2018 IX National Conference with International Participation (ELECTRONICA), IEEE, pp. 1-4.
 7. Krasimir, T., Sokolov, S., Velchev, Y., Balabanov, G., & Poulkov, V. Recognition of Human daily activities. In 2015 IEEE International Conference Communication Workshop (ICCW), 2015.
 8. Velchev, Y., & Manolova, A. Automatic sleep quality assessment based on EEG and EOG analysis and contextual classification. In 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS), Vol. 1, pp. 265-270, September 2015.
 9. Jordanova, Lidia T., Lyubomir B. Laskov, and Dobri Dobrev. "Improvement of noise immunity of satellite DVB channel." International Journal of Reasoning-based Intelligent Systems 7.1-2 (2015): 70-77.
 10. Laskov, Lyubomir. "Convolutional codes with different constraint lengths and their application in DVB-S." Proceedings of the Seventh International Conference on Telecommunications and Remote Sensing. ACM, 2018, pp. 21-26.
 11. Georgieva, Veska, Antonia Mihaylova, and Plamen Petrov. "Prostate Segmentation in Ultrasound Images Using Hybrid Method." 2018 International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech). IEEE, pp. 1-4, 2018.
 12. Georgieva, V., Petrov, P., & Mihaylova, A. Visual Marker Recognition with Application to Mobile Robot Localization. In 2018 IX National Conference with International Participation (ELECTRONICA), IEEE, pp. 1-4, May 2018.
 13. Mihailova, Antoniya, and Veska Georgieva. "Comparative Analysis Various Filters for Noise Reduction in MRI Abdominal Images." International Journal “Information Technologies & Knowledge” 10.1, 2016.

Научно-изследователски проекти:
 1. Система за физиотерапия с автоматична смяна параметрите на магнитното поле в човешкото тяло; Национален фонд „Научни изследвания”, ръководител проф. Димитър Димитров
 2. Апарати за физиотерапия, договор с лечебни заведения ръководител проф. Димитър Димитров

Аудио и видеокомуникации и технологии


Ръководител: проф. д-р инж. Снежана Плешкова-Бекярска
Състав

 1. доц. д-р инж. Румен Миронов
 2. доц. д-р инж. Иво Драганов
 3. доц. д-р инж. Лиляна Дочева
 4. доц. д-р инж. Агата Манолова
 5. гл. ас. д-р инж. Никoлaй Нeшoв
 6. ас. д-р инж. Никол Христова

Учебна работа
Специалност Телекомуникации
Направлението подържа следните базови и теоретични дисциплини и извършва обучение за специализациите Радиокомуникации и Аудио и видео системи:
 1. Цифрова обработка на сигнали
 2. Видео и аудио техника
 3. Цифрова обработка на сигнали в комуникациите
 4. Теория на кодирането
 5. Аудио и видео технологии

Избрани публикации:
 1. Pleshkova, Snejana, et al. "Perception of Audio Visual Information for Mobile Robot Motion Control Systems." Computer Vision in Control Systems-2. Springer, Cham, 2015. 135-167.
 2. Pleshkova, Snejana, and Alexander Bekiarski. "Audio visual attention models in the mobile robots navigation." New Approaches in Intelligent Image Analysis. Springer, Cham, 2016. 253-294.
 3. Pleshkova, Snejana, and Zahari Zahariev. "Development of system model for audio visual control of mobile robots with voice and gesture commands." 2017 40th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). IEEE, pp. 1-4, 2017.
 4. Mironov, Rumen. "Adaptive interpolation and halftoning for medical images." Advanced Intelligent Computational Technologies and Decision Support Systems. Springer, Cham, 2014. 83-96.
 5. Mironov, Rumen. "Local Adaptive Image Processing." New Approaches in Intelligent Image Analysis. Springer, Cham, 2016. 295-330.
 6. Koleva, P., Tonchev, K., Balabanov, G., Manolova, A., & Poulkov, V. Challenges in designing and implementation of an effective Ambient Assisted Living system. In 2015 12th International Conference on Telecommunication in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS), IEEE, pp. 305-308, October 2015.
 7. Tonchev, K., Koleva, P., Manolova, A., Tsenov, G., & Poulkov, V. Non-intrusive sleep analyzer for real time detection of sleep anomalies. In 2016 39th IEEE International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), pp. 400-404, June 2016.
 8. Manolova, A., Neshov, N., Panev, S., & Tonchev, K. Facial expression classification using Supervised Descent Method combined with PCA and SVM. In International Workshop on Biometric Authentication, Springer, Cham, pp. 165-175, June 2014.
 9. Manolova, Agata, et al. "Challenges in the Design of Smart Vehicular Cyber Physical Systems with Human in the Loop." Breakthroughs in Smart City Implementation. River Publishers, 2017. 165-186.
 10. Christoff, Nicole, et al. Feature extraction and automatic detection of Martian impact craters from 3D meshes. In: 2017 13th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications (TELSIKS). IEEE, 2017. p. 211-214.
 11. Sechkova, Teodora; Tonchev, Krasimir; Manolova, Agata. Action unit recognition in still images using graph-based feature selection. In: 2016 IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems (IS). IEEE, 2016, p. 646-650.
 12. Neshov, Nikolay; Manolova, Agata. Pain detection from facial characteristics using supervised descent method. In: 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS). IEEE, 2015, p. 251-256.
 13. Christoff, Nicole, et al. Level-set based algorithm for automatic feature extraction on 3D meshes: Application to crater detection on Mars. In: International Conference on Computer Vision and Graphics. Springer, Cham, 2018. p. 103-114.

Научно-изследователски проекти:
 1. “Forensic Image and Video Examination Support“(FIVES) Grant Nr. SIP-2008-TP-131801 of the European Commission, “Safer Internet Plus” Programme
 2. “Multimodal Biometric Analysis: methods and Algorithms”, financial support by the Ministry of Education and Sciences in Bulgaria (National Science Fund), Contract No BY-TH-202/2006 , (2006-2011), Assoc. Prof. Ognian Boumbarov, PhD
 3. “Audio-Video Information and Communication System for Active Surveillance Cooperating with Mobile Security Robot”, financial support by the Ministry of Education and Sciences in Bulgaria (National Science Fund), Contract No BY-I-302/2007 , (2007-2011), Prof. Alexander Bekiarski, PhD
 4. „Automated system for contactless magnet-powder control”, Contract № 3011-6 at R&D, TU-Sofia and the National Innovation Fund, 2006-2008, Prof. Roumen Kountchev, DSc
 5. Безжичен пренос на данни от сензори, договор към Българската Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия; ръководител проф. Румен Арнаудов;
 6. “New tools for information security based on efficient coding, analysis and hiding of multimodal biometric information”, SfP 982617, financial support by NATO, 2007, Prof. Roumen Kountchev, DSc
 7. “Methods and Algorithms for effective archiving and protection the authenticity of documents content”, Contract № VU-I-305 at R&D, TU-Sofia and the National Scientific Research Fund at MEYS, 2007-2010, Prof. Roumen Kountchev, DSc
 8. “Human Biometric Identification in Video Surveillance Systems”, financial support by the Ministry of Education and Sciences in Bulgaria (National Science Fund), Contract NoD002-41/2008, (2008-2011), Assoc. Prof. Ognian Boumbarov, PhD
 9. “Methods and Algorithms for adaptive image interpolation”, Contract № 08051ni-7/2008 at R&D, TU-Sofia, 2008, Prof. Roumen Kountchev, DSc
 10. “Biometric Identification in Intelligent Video Surveillance Systems”, financial support by the Science Fund, Technical University of Sofia, Contract No091pd017-7, (2009), Assoc. Prof. Boumbarov, PhD
 11. “Methods and Algorithms for 2D adaptive image processing”, Contract № 091ni110-07/2009 at R&D, TU-Sofia, 2009, Prof. Roumen Kountchev, DSc
 12. “ECG Analysis based on Linear Transforms”, financial support by the Science Fund, Technical University of Sofia, Contract No102pd110-7, (2010), Assoc. Prof. Ognian Boumbarov, PhD
 13. “Intelligent Human-Computer Interface based on Gaze Tracking”, financial support by the Science Fund, Technical University of Sofia, Contract No102ni168-7, (2010-2011), Assoc. Prof. Ognian Boumbarov, PhD
 14. "Electronic Health Records for Medical Decision Support in Romanian and Bulgarian National Healthcare Systems”, International Contract № DNTS 02/19 for international cooperation between Republic of Bulgaria and Republic of Romania, National Scientific Research Fund at MEYS, 2010-2012, Prof. Roumen Kountchev, DSc