Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Дисциплини

В представения списък са включени дисциплини от учебните планове на Факултет по телекомуникации за образователно-квалификационните степени Бакалавър и Магистър по специалност Телекомуникации, в които имат участие преподаватели от катедра Радиокомуникации и видеотехнологии.
В Катедрата се предлагат 2 специализации - Радиокомуникации и Аудио и видео системи. В бакалавърския курс те могат да бъдат избирани в края на 6-ти семестър, а в магистърския - при кандидатстване.

 

Задължителни за образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР по специалност Телекомуникации

Сигнали и системи

IV семестър

Радиовълни и радиолинии

IV семестър

Импулсни и цифрови устройства

IV семестър

Аналогова схемотехника

V семестър

Антенно-фидерна и микровълнова техника

V семестър

Основи на предаването на информация

V семестър

Цифрова обработка на сигнали

V семестър

Предаване на данни и компютърни комуникации

VI семестър

Радиокомуникационна техника

VI семестър

Основи на видео- и аудиотехнологиите

VI семестър

Оптоелектроника и оптични комуникации

VII семестър

Измервания в комуникациите

VII семестър

Избираеми дисциплини за образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР по специалност Телекомуникации, специализация Радиокомуникации

Микровълнови елементи и устройства

VII семестър

Аудио системи

VII семестър

Телевизионни системи

VII семестър

Мобилни и персонални спътникови комуникации

VIII семестър

Радиокомуникационни мрежи

VIII семестър

Мобилни комуникации

VIII семестър

Комуникационни системи в медицината

VIII семестър

Радиорелейни системи

VIII семестър

Радарни и навигационни системи

VIII семестър

Спътниково, наземно и кабелно телевизионно разпръскване

VIII семестър

Избираеми дисциплини за образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР по специалност Телекомуникации, специализация Аудио и видео системи

Цифрова обработка на изображения

VII семестър

Аудио системи и кодиране на говор

VII семестър

Радио- и телевизионни системи и мрежи

VII семестър

Мултимедийни системи

VIII семестър

Цифрова телевизия

VIII семестър

Аудио- и видеокомуникации по Интернет

VIII семестър

Разпознаване на образи и невронни мрежи

VIII семестър

Информационни системи за локализация на аудио източници

VIII семестър

Компютърно зрение

VIII семестър

Задължителни дисциплини за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР по специалност Телекомуникации

Математически методи в комуникациите

I семестър

Цифрова обработка на сигнали в комуникациите

I семестър

Безжични комуникации

I семестър

Аудио- и видео технологии

I семестър

Технологии за проектиране в телекомуникациите

I семестър

Избираеми дисциплини за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР по специалност Телекомуникации, специализация Радиокомуникации

Специализирани антенни системи в комуникациите

II семестър

Оптични безжични комуникационни системи

II семестър

Проектиране на микровълнови устройства

II семестър

Цифрово радио и TV разпръскване

II семестър

Избираеми дисциплини за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР по специалност Телекомуникации, специализация Аудио и видео системи

Адаптивна обработка на аудио и видео информация

II семестър

Аудио и видео компресия в телекомуникациите

II семестър

Съвременни биометрични технологии

II семестър

Алгоритми и симулационно моделиране

II семестър

Избираеми дисциплини за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР по специалност Телекомуникации, общи за всички студенти

Сигнали и системи за електромагнитна терапия

II семестър

Спътникови комуникации

II семестър

Мрежи от четвърто поколение – LTE

II семестър

Видео и аудио домашни системи

II семестър

Приложение на лазерите в медицината

II семестър

Системи за дистанционен контрол и измервания

II семестър

Нелинейни ефекти във високоскоростни световодни комуникационни системи

II семестър

Радиокомуникационни системи с разширен спектър

II семестър

Интернет мултимедийни комуникации

II семестър

Интерактивни телевизионни системи

II семестър

Невронни мрежи и изкуствен интелект

II семестър

Широколентови кабелни комуникационни системи

II семестър

Електромагнитна съвместимост


II семестър

Защита на аудио и видео информация и мултимедийни бази данни

II семестър

Вградени и програмируеми комуникационни устройства

II семестър

Обработка на медицински изображения

II семестър