Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Специализации за студенти


В Катедрата се извършва специализиращо обучение за образователно-квалификационната степен “бакалавър” и “магистър” в две специализации:

  • Радиокомуникации;
  • Аудио и видео системи.

На основата на създадените школи и натрупаният научен потенциал в катедрата са обособени четири направления, които обучават студенти, докторанти и извършват активна научно - изследователска работа:

  • Радиокомуникационни устройства и системи
  • Антени, микровълнови и оптически устройства и системи
  • Аудио- и видеокомуникации и технологии
  • Сигнали и системи

Преподавателите от катедрата са висококвалифицирани специалисти със солидна теоретична подготовка и дългогодишен педагогически опит. Тя разполага с 25 щатни преподаватели, от които 3 професора, 11 доцента, 13 асистента и подържащ персонал от 1 инженер и 1 технически помощник.